NPS สนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

« Back to news & activity