รางวัลและเกียรติยศ
 • ได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปีที่ 9 ติดต่อกัน (ระดับเพชร)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ฯ ระดับประเทศ ปีที่ 8 ติดต่อกัน ระดับเพชร
 • ประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในธุรกิจโรงงานผลิตเอทานอล (บริษัทอี 85 จำกัด สาขาโรงแป้งลานสัก)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยต่อเนื่องปีที่ 7
 • รับโล่การร่วมพัฒนาระบบ ISO 50001 จาก พพ.
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ต่อเนื่องปีที่ 6
 • รางวัล CSR-DIW Continuous Awards
 • ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ประกาศเกียรติคุณ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการสถานประกอบกิจการ
 • ประกาศเกียรติคุณ คุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW
 • รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน ASEAN Energy Awards 2014
  - รางวัลชนะเลิศจากโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียนของโรงไฟฟ้าชีวมวล
  - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียใช้ทดแทนน้ำมันเตาจากโรงงานผลิตเอทานอล
 • รางวัล Thailand Energy Awards ได้รับ 3 รางวัล
  - โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนน้ำมันยางดำ ด้วยแนวคิด “ทำของเหลือใช้ ไม่ให้เสียของ” โดยการใช้น้ำมันยางดำซึ่งเป็นของเหลือที่ได้จากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษ มาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
  - โครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียน ของโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.ฉะเชิงเทรา โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล เป็นการนำของเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาเพิ่มมูลค่า สามารถหาได้ในประเทศ ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
  - โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียจากโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • ประกาศนียบัตร “โครงการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ด้วย Water Footprint จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • รางวัลมาตรฐานมงกุฏไทย จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกสำหรับโครงการที่มีกลไกลการพัฒนาที่สะอาด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
 • รางวัล CSR-DIW for Beginner โครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุสาหกรรม มุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอสได้รางวัลรวมทั้งสิ้น 7 รางวัล
 • ประกาศนียบัตรโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอุตสาหกรรม จากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน ISO14064 เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry)
 • รางวัลรัษฎากรพิพัฒน์ ประจำปี 2554 จากกรมสรรพากร
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัล จิตอาสา ทำดีมีคนเห็น โครงการ ส่งต่อความดี ไม่มีวันหมด จากคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
 • มาตราฐานด้านการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ได้รับการตรวจประเมินจากสถาบัน AJA Registra ประเทศไทย
  ขึ้นทะเบียนรับรองโดย สถาบัน JAS-ANZ ประเทศนิวซีแลนด์
 • มาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ได้รับการตรวจประเมินจากสถาบัน AJA Registra ประเทศไทย
  ขึ้นทะเบียนรับรองโดย สถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ
 • มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในประเทศ (มอก.) TIS 18001:1999
  ได้รับการตรวจประเมินจากสถาบัน AJA Registra ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนรับรองโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับสากล OHSAS 18001:2007
  ได้รับการตรวจประเมินจากสถาบัน AJA Registra ประเทศไทย ขึ้นทะเบียนรับรองโดย AJA EQS ประเทศอังกฤษ
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ระดับประเทศ ประจำปี 2553 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2009 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับ
  ระบบสายส่งไฟฟ้า (ON-GRID) จากกระทรวงพลังงาน
 • Generously Funding the Provision of Kit of 120 Handpicked Library Books
  to a Rural School in Thailand จาก The Royal Club of Bangkok South, Thailand
 • รางวัลสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน
  โดยปฏิบัติงานได้ 2,420,804 ชั่วโมงการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ประกาศเกียรติคุณรางวัลระดับเหรียญทองแดง
  โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลคณะกรรมการไตรภาคีดีเด่น ในการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนประจำปี 2551
  จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • รางวัลโรงไฟฟ้าดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Thailand Energy Award 2008 ประเภทโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
 • รางวัลโรงไฟฟ้าดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน ประจำปี 2551 จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานความร้อนร่วมจาก
  ชีวมวล (BIOMASS CO-GENERATION POWER PLANT) จากกระทรวงพลังงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Asean Energy Award 2008 ประเภท Cogeneration Category จาก ASEAN Renewable Energy
 • รางวัลคณะกรรมการไตรภาคีดีเด่น ในการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนประจำปี 2549
  จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2549
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • รางวัลคณะกรรมการไตรภาคีดีเด่น ในการกำกับดูแลโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ประจำปี 2548 จากสำนักงานนโยบาย
  และแผนพลังงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2548
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จากสำนักนายกรัฐมนตรี
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ณ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการที่ไม่มีการประสบอันตรายถึงขั้นหยุดงาน
  โดยปฏิบัติงานได้เป็นระยะเวลา 1 ปี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด ประจำปี 2547
  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ประจำปี 2546 โครงการ Zero Accident
 • รางวัลเกียติยศ การประกวดสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2546
  โครงการรณรงค์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดปราจีนบุรี
 • รางวัลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการตามโครงการโรงงานสีขาว