ข้อมูลโครงการ

โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

โรงไฟฟ้าบิทูมินัสผสมชีวมวล 328 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าชีวมวล 318.1 เมกะวัตต์
โรงไฟฟ้าจากน้ำมันยางดำ 70.05 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตรวม 716.15 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าบิทูมินัสผสมชีวมวล

จำนวน : 2 โรง
ที่ตั้ง : ปราจีนบุรี
เชื้อเพลิง : บิทูมินัสผสมชีวมวล
กำลังการผลิต : 328 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าชีวมวล

จำนวน : 6 โรง
ที่ตั้ง : ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี
เชื้อเพลิง : เปลือกไม้,ไม้สับ,น้ำมันยางดำ(ของเหลือจากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ)
กำลังการผลิต : 318.1 เมกะวัตต์


โรงไฟฟ้าจากน้ำมันยางดำ

จำนวน : 2 โรง
ที่ตั้ง : ปราจีนบุรี
วัตถุดิบ : มันสำปะหลัง
กำลังการผลิต : 70.05 เมกะวัตต์ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
  • ธุรกิจขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ
  • ธุรกิจขนถ่ายสินค้ากลางทะเล
  • ธุรกิจวิจัยต้นพลังงาน
  • ธุรกิจส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน
  • ธุรกิจผลิตเอทานอล (สายการผลิต 1)
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 223 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าบิทูมินัสและซับบิทูมินัส 600 เมกะวัตต์
ธุรกิจผลิตเอทานอล (สายการผลิต 2) 82.50 ล้านลิตร/ปี
ธุรกิจผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน