รู้จัก เอ็นพีเอส

โรงไฟฟ้าต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงานและพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy) ที่มีประสบการณ์ในการผลิตไฟฟ้ามานานกว่า 30 ปี
โดยมีบริษัท เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส เป็น
บริษัทหลักในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานเอ็นพีเอส ให้ความสำคัญกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาด
สามารถใช้เชื้อเพลิงหลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกและกระจายความเสี่ยงจาก
การพึ่งพาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ให้ความสำคัญกับการใช้
เชื้อเพลิงชีวมวลจากเศษวัสดุทางการเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการ
ผลิตเยื่อและกระดาษ และการใช้ซับบิทูมินัสผสมชีวมวล เพื่อช่วยประเทศชาติ
ลดการนำเข้าน้ำมัน


“ต้นพลังงาน” พลังงานปลูกได้

เอ็นพีเอส ยังเน้นการส่งเสริมปลูกพืชพลังงานแก่เกษตรกรในพื้นที่รอบโรงงาน
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกรในการ
บริหารการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับความจำเป็นของ
เกษตรกร กล่าวคือ “ต้นพลังงาน” ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
พิเศษคือ เนื้อไม้ให้ค่าความร้อนสูง เหมาะสำหรับการนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟ้า ทั้งยังโตเร็ว โดยใช้เวลาปลูกเพียง 2-3 ปี ก็สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในโรงไฟฟ้าได้ “ต้นพลังงาน” จึงเป็นแหล่งพลังงานที่ปลูกสร้างใหม่ได้ตลอด
เวลาและยังสร้างรายได้ให้เกษตรกรพร้อมกับช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย
ต้นพลังงาน 1 ต้นสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 60 กิโลกรัม


ไฟฟ้าเพื่อชุมชน

กระแสไฟฟ้าที่เอ็นพีเอสผลิตได้ ถูกส่งขายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) เขตอุตสาหกรรมและโรงงานในพื้นที่รวมทั้ง
ใช้ภายในโรงไฟฟ้าเอง เป็นส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านสาธารณูปโภค
พื้นฐานของประเทศ และสร้างความเจริญให้กับชุมชนท้องถิ่นที่อยู่รอบ
โรงไฟฟ้า ด้วยกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กับการสร้างอาชีพ ให้การศึกษา และดูแลสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ เอ็นพีเอส ยังมีวิธีคิดเรื่องการเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้าให้ห่างจาก
ชายฝั่งทะเลซึ่งมีความหนาแน่นของอุตสาหกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไป
เพิ่มการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม โดยตั้งอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี


ปัจจุบันกลุ่มเอ็นพีเอส มีโรงไฟฟ้าทั้งหมด 10 โรง กำลังการผลิตติดตั้งรวม
716.12 เมกะวัตต์ มีรายได้รวมกมากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาท
และยังสามารถจำหน่ายไอน้ำซึ่งเกิดจากการผลิตไฟฟ้าส่งให้กับดั๊บเบิ้ล เอ
ใช้ในการผลิตเยื่อและกระดาษได้อีกทางหนึ่ง
ทำให้เอ็นพีเอส เป็นธุรกิจพลังงานที่ยั่งยืน และมีกำไรต่อเนื่องมาโดยตลอด
และมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ สู่สังคมมาอย่างต่อเนื่อง