วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผลิตและพัฒนาพลังงานคุณภาพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืน


พันธกิจ

เป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานหมุนเวียน ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะอาด และมีความหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ