จากไฟฟ้า...สู่ชุมชน

สร้างอาชีพ

อาชีพคือส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตและความกินดีอยู่ดีให้แก่ชุมชน เอ็นพีเอสจึงได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่คนในชุมชนหลากหลายรูปแบบ

      - ส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรในพื้นที่
      - ฝึกอบรมอาชีพ เช่น โครงการเกษตรอินทรีย์สู่วิถีชีวิตพอเพียง โครงการสมุนไพรไทย...หนึ่งอาชีพรอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส
        โครงการส่งเสริมอาชีพการทำประมง
      - รับคนในท้องถิ่นเข้าทำงาน เพื่อกระจายรายได้แก่คนในท้องถิ่นตามความรู้ความสามารถ และรับซื้อวัตถุดิบทางการเกษตร
        เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า


ให้การศึกษา

เอ็นพีเอสตระหนักว่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาชุมชนและประเทศ จึงได้ส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเสมอมา ได้แก่

      - ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เช่น กิจกรรมพี่สอนน้องอนุรักษ์พลังงานสะอาด กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด
        กิจกรรมพาน้องท่องเมืองหนังสือ ดั๊บเบิ้ล เอ บุ๊คทาวเวอร์
      - เสริมสร้างองค์ความรู้แก่เครือข่ายภาคประชาชน ผ่านการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ เช่น วิถีเกษตรรอบโรงไฟฟ้าฯ
        การปลูกยางพารา การปรับปรุงดินจากหมอดิน
      - มอบอุปกรณ์การเรียนและปรับปรุงอาคารเรียน แก่โรงเรียนในพื้นที่


ดูแลสุขภาพ

เอ็นพีเอสพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีของคนในชุมชน ด้วยการสนับสนุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่

      - บริการหน่วยการแพทย์ เช่น คลินิกโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ ชุมชนสุขภาพดีถ้วนหน้า
      - ส่งเสริมสาธารณสุขในชุมชน เช่น มอบทุนสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
      - ส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างผู้บริหารกับชุมชน
      - กิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลและเหล่ากาชาดจังหวัด


ร่วมจิตอาสา

ในฐานะภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ร่วมกับชุมชน เอ็นพีเอสพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชน ทั้งในยามปกติและยามที่ชุมชนประสบปัญหา อาทิเช่น

      - ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ได้มอบถุงยังชีพ อาหารแห้ง และน้ำดื่ม
        แก่ผู้ประสบภัยในเขต อ.กบินทร์บุรี และ อ.ศรีมหาโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี
      - พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ เช่น ร่วมเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน ร่วมทาสีวัดและโรงเรียนในพื้นที่


ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ในฐานะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า เอ็นพีเอสถือว่าความรับผิดชอบต่อชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้สมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า
เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ได้แก่

      - พัฒนาอาชีพ เช่น ปรับปรุงพันธุ์และส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ผลิตปุ๋ยปั้นเม็ดอินทรีย์ชีวภาพ
        จัดซื้อรถแทรกเตอร์ประจำหมู่บ้าน และขยายโรงสีชุมชน
      - พัฒนาสุขภาพ เช่น สร้างอาคารดูแลผู้ป่วย พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน สนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์
        และสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน
      - พัฒนาชุมชน เช่น สร้างถนน ขุดสระประจำหมู่บ้าน ปรับปรุงศาลาประชาคม และจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับบริหารงานหมู่บ้าน
      - พัฒนาการศึกษาและศาสนา เช่น สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์
        จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน และซ่อมแซมศาสนสถานในพื้นที่