มาตรการด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรการด้านสังคม

 1. พิจารณารับคนในท้องถิ่นเข้าทำงานให้มากที่สุด ตามความรู้ความสามารถและตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อกระจายรายได้ให้กับประชาชนบริเวณ ใกล้เคียง
 2. จัดให้มีกิจกรรมระหว่างโครงการและชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติและความช่วยเหลือที่ดีต่อประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบริการสังคม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เข้าพรรษา วันเด็ก ฯลฯ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนในโอกาสต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอท่าตูม จ.ปราจีนบุรี
 3. เผยแพร่แผนการปฏิบัติการและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ให้หน่วยงานท้องถิ่นรอบที่ตั้งโรงไฟฟ้าทราบ
 4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการ สำหรับชุมชนในพื้นที่และกลุ่มที่สนใจทั่วไป
 5. ส่งเสริมชุมชนปลูกต้นพลังงาน เพื่อสร้างรายได้เสริมปีละกว่า 5,000 ล้านบาท และเพิ่มทางเลือกในการบริหารการใช้ที่ดินและอุปกรณ์ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 6. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ประสานงานของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับฟังความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
 7. จัดให้มีการพัฒนาชุมชน ได้แก่ มาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนและเยาวชนในพื้นที่รอบที่ตั้งโครงการอย่างต่อเนื่อง มาตรการส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนรอบโครงการ
 8. สำรวจความคิดเห็นหรือสอบถามในประเด็นที่ชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่นวิตกกังวล เพื่อให้โครงการได้ทราบถึงประเด็นความวิตกกังวลที่แท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
 9. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนในพื้นที่รอบโครงการทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

 1. ใช้เชื้อเพลิงหลายประเภท เพื่อเพิ่มทางเลือกและกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ
 2. ให้ความสำคัญกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลได้แก่ ต้นพลังงาน เศษวัสดุทางการเกษตร ของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อและกระดาษ การใช้บิทูมินัสผสมชีวมวลช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าน้ำมัน มูลค่าประมาณ 28,000 ล้านบาทต่อปี หรือลดการใช้ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า มูลค่ากว่า 11,000 ล้านบาทต่อปี
 3. ต้นพลังงาน สามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ลดภาวะโลกร้อน
 4. ให้ความสำคัญและเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
 5. ใช้เทคโนโลยีหม้อต้มแบบ CFB ซึ่งมีระบบการลดและกำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และควบคุมการเผาไหม้ที่อุณหภูมิ 850 °C ลดการเกิด ออกไซด์ของไนโตรเจน ทำให้ลดและควบคุมผลกระทบ เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 6. ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น
 7. น้ำทิ้งจากโครงการ เมื่อผ่านการบำบัดให้ดีกว่ามาตรฐานแล้ว จะมีระบบจัดการนำไปใช้ใหม่หมุนเวียนในระบบอย่างคุ้มค่า และใช้ประโยชน์ ในการรดน้ำต้นไม้
 8. เถ้าจากกระบวนการผลิต นำไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
 9. เลือกที่ตั้งห่างจากห่างจากชายฝั่งทะเล เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปเพิ่มการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม
 10. มุ่งสู่การบริหารการจัดเก็บและการขนส่งด้วยระบบปิด
 11. มีระบบและมาตรการการควบคุม ติดตาม ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง