ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส หนึ่งในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ มุ่งเน้นในการพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืน ควบคู่ ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่
โรงไฟฟ้าภายใต้แนวคิด “สร้างอาชีพ ให้การศึกษา ดูแลสุขภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น” เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเอ็นพีเอส เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เรามุ่งมั่นดำเนินการให้ดีกว่ามาตรฐาน
เพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน รวมถึงการดำเนินการประเมินผล กระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA: Environmental Impact
Assessment) และ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA: Health Impact Assessment) ที่ได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎระเบียบ
และตั้งอยู่บนพื้นฐาน การเปิดเผยและความโปร่งใส ตามนโยบายของบริษัทด้วยมุ่งหวังว่า เราจะเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชน
และประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวหน้าไปพร้อมกัน