NPS สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการเกษตรในชุมชน

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการเกษตรในชุมชน โดยจัดให้สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนด้านการมีส่วนร่วม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 600 MW ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นตัวแทนชุมชนจาก ต.เขาหินซ้อน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม และ ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต  จ.ฉะเชิงเทรา เข้าดูงานธนาคารเมล็ดพันธุ์ของแผ่นดิน จ.ปราจีนบุรี สามารถนำเอาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้หรือพัฒนาอาชีพการเกษตรในชุมชนต่อไป