NPS รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

 เมื่อเร็วๆนี้ นายสมเกียรติ อร่ามเรืองกุล ผู้บริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ รับรางวัลและเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน  ประจำปี 2561 (CSR-DIW Award 2018) ในกลุ่ม CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม โดยเอ็นพีเอสได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมตลอดมา