NPS สนับสนุน “โรงเรือนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภัย”

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน”การสร้างโรงเรือนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ผลิตพืชผักปลอดภัย” ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักสดผลไม้แปรรูปบ้านหนองทราย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทราวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มฯได้รวมกลุ่มกันปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็นำออกขายในชุมชน เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน