NPS ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ

« กลับไปหน้าข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมเสริมศักยภาพให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมพัฒนาชุมชน สังคมได้อย่างมีคุณค่า