แนวความคิดภาพยนตร์โฆษณา

     ภาพยนต์โฆษณาที่สะท้อนวิสัยทัศน์และความเชื่อว่า “พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน คือ พลังงานที่เราสามารถปลูกหรือสร้างขึ้นเองได้ พร้อมกับใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต “ตาแม้น” ตัวแทนชาวนาชาวไร่ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างพลังงานหมุมเวียนเพื่ออนาคตและความมั่นคงด้านพลังงานให้กับลูกหลาน
     ความฝันของตามแม้นเป็นจริงได้ เพราะที่โรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ส่งเสริมการปลูกต้นพลังงาน และมีการนำของเหลือจากภาคการเกษตร และของเหลือจากอุตสาหกรรมกระดาษมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าร่วมกับเชื้อเพลิงประเภทบิทูมินัส ผ่านกระบวนการผลิตที่เลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่าง CFB หรือ Circulating Fluidized Bed (CFB) ซึ่งมีระบบการเผาไหม้แบบสมบูรณ์หมดจด จึงเกิดเป็นพลังงานที่เราสามารถปลูกขึ้นเองได้และใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต ทั้งยั่งยืนและมิตรกับที่ Double สิ่งแวดล้อมและชุมชน ภายใต้บทสรุป

Double A Power พลังงานปลูกได้ ผลิตได้จากเทคโนโลยีสะอาด เพื่อความยั่งยืนแห่งอนาคต

TVC ความฝันของตาแม้น